LOTERIJREGELS

Loterijregels, voorwaarden, toezicht, spelregels

Vergunning voor de loterij is verstrekt door de Kanspelautoriteit onder nummer 13386.
Door deel te nemen aan de loterij gaat u akkoord met de spelregels.

1. Waar moet u op letten?
De prijs wordt getrokken uit de lotnummers. Diegene die op het lotnummer vermeld staat wint de prijs. U kunt meerdere loten kopen echter de persoonsgegevens die u op het lot zet zijn bindend. De loten zijn niet overdraagbaar.
Wettelijk mogen uitsluitend personen die 18 jaar of ouder zijn meedoen. U kunt voor bijvoorbeeld een zoon of dochter onder de 18 jaar geen lot kopen. De notaris doet een leeftijdscontrole. Is de winnaar toch jonger dan 18 jaar, dan vervalt de prijs onherroepelijk en wordt er opnieuw een lotnummer getrokken.

2. Vul de gegevens zorgvuldig in. Uw e-mailadres is het correspondentie-adres. Klopt dit adres niet, dan kunnen we u niet digitaal bereiken.

Spelregels Loterij Harlingen ten behoeve van Stichting Expeditieschip Willem Barentsz.

Doel loterij:
In Harlingen aan de Nieuwe Willemskade reconstrueren vrijwilligers het expeditieschip van Willem Barentsz. Met elkaar hebben ze hier al meer dan 27.000 manuren aan gewerkt. Het schip is nu voor 95% gereed. Eind 2018 is het te water gelaten. Er zijn nog circa 3.00 uren nodig (medio 2019) voor de verdere afbouw, masten en tuigage. Met Harlingen als thuishaven zal het regelmatig het ruime sop kiezen. Om de afbouw en een deel van de exploitaite te kunnen bekostigen organiseert de Stichting Expeditieschip Willem Barentsz een grote loterij. De opbrengst van de loterij komt, na aftrek van de kosten, volledig ten goede aan de Stichting Expeditieschip Willem Barentsz te Harlingen.

Toezicht, wetgeving en spelregels
a. Toezicht op de trekking wordt verzorgd door notaris mr. H.J Hettema van notariskantoor Jelsma Koelma uit Harlingen.
b. Toezicht op de financiële opzet en afhandeling wordt uitgevoerd door een bevoegd accountanstkantoor.
c. De loterij valt onder de wet op de kansspeelbelasting, de autoriteit heeft een vergunning voor de start op 7 juli 2019, nummer 13386, met een looptijd van 6 maanden. Dit betekent o.a. dat het goede doel minimaal 50% van de opbrengst moet krijgen, anders vervalt van rechtswege de loterij.d. Nederlandse wet- en regelgeving is van toepassing (o.a. prijzen worden uitsluitend uitgereikt aan personen van 18 jaar en ouder).
e. Loten staan op naam. De winnaar van een getrokken lot is diegene, die op het lot vermeld staat. Op een lot kunnen meerdere prijzen vallen. Door het kopen van een lot gaat de deelnemer akkoord met alle spelregels.
f. De trekking vindt plaats op 7 januari 2020. Winnaars krijgen via het opgegeven e-mailadres hiervan bericht. Als prijzen niet binnen een jaar na de trekking worden afgenomen of opgehaald, dan vervalt de prijs onherroepelijk aan de Stichting.
g. De geldende privacyregels worden in acht genomen. Een jaar na de trekking, op 7 januari 2021, worden alle computerbestanden gewist.

Huis- en spelregels

1. Iedereen van 18 jaar of ouder kan meedoen (zowel natuurlijke personen of rechtspersonen). Een deelnemer kan meerdere loten kopen. Ieder lot is uniek met een lotnummer, naam en adresgegevens. De deelnemer ontvangt zijn/haar lot op het opgegeven e-mailadres. Loten staan op de opgegeven naam en zijn niet overdraagbaar. Ieder lotnummer heeft gelijke kans. De notaris ontvangt een overzichtslijst. Niet volledig betaalde loten of loten met gestoneerde betalingen zijn ongeldig en worden uitgesloten.
2. Er worden maximaal 17.999 loten uitgegeven. De loterij vervalt van rechtswege als de opbrengst voor de Stichting minder dan 50% is. Dit is afhankelijk van het aantal verkochte loten. Er moeten 13.000 loten worden verkocht wil de trekking van rechtswege doorgang vinden. Als de loterij stopt, dan krijgen deelnemers hun volledige deelnamebedrag teruggestort, tenzij ze hebben aangegeven dat de Stichting Expeditieschip Willem Barentsz het gestorte bedrag mag behouden.
3. Het bestuur van Stichting Expeditieschip Willem Barentsz is ten allen tijde gerechtigd om de loterij bij onvoldoende opbrengst of om welke andere reden dan ook, af te lasten. Deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld via het door hen opgegeven e-mailadres, waarna de financiële afwikkeling volgt, zoals hierboven bij punt 2 is aangegeven.
4. Deelnemers gaan ermee akkoord dat prijzen zijn zoals ze zijn op het moment van de trekking.
5. De toezichthoudend notaris treedt op als bindend adviseur. De notaris is gerechtigd om bij de trekking en bepaling van het winnend lot, bij constatering van onregelmatigheden of bij veronderstelling hiervan, de trekking ongeldig te verklaren en onverwijld een nieuwe trekking te doen plaatsvinden.
6. De overdracht van de prijzen vindt in overleg met de winnaars plaats. De Stichting zorgt tijdige betaling van de prijzen.
7. Het bestuur van Stichting Expeditieschip Willem Barentsz is nimmer aansprakelijk voor ontstane vertragingen of fouten; noch door het internet, noch door de website, noch in het computersysteem, noch voor het zoekraken van electronsiche formulieren of van de loten, noch bij de trekking, noch bij welke andere schade dan ook en/of gevolgen hiervan. Iedere aansprakelijkheid wordt hierbij uitdrukkelijk en volledig uitgesloten. Eveneens is schade door strafbare handelingen van derden uitgesloten, zoals hacken, diefstal enzovoorts.
8. De verschuldigde kansspelbelasting over de prijzen wordt door de Stichting voldaan. Overige eventuele kosten, zoals bijvoorbeeld portokosten en belastingen (zoals wegenbelasting of toeristenbelasting) zijn voor rekening van de prijswinnaar(s).
9. Over de trekking, alsmede door de Stichting Expeditieschip Willem Barentsz gepubliceerde uitslagen, alsmede aan gedane druk-, zet en typfouten, kunnen geen rechten worden ontleend.

Correspondentie en vragen over de loterij: info@loterij-harlingen.nl
Stichting Expeditieschip Willem Barentsz
Secretariaat p/a De Leeuwerik 4
6862 LA HARLINGEN

E-mailadres van de Stichting: info@dewillembarentsz.nl
Website: www.dewillembarentsz.nl
Facebook: vriendenvandewillembarentsz

Wij zijn als culturele ANBI aangemerkt,
ons ANBI-nummer is: 8221.57.846
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
K.v.K. nr.: 01178808