LOTERIJREGELS

Loterijregels, voorwaarden, toezicht, spelregels

Door deel te nemen aan de loterij gaat u akkoord met de spelregels.
Waar moet u op letten? De prijs wordt getrokken uit de lotnummers. Diegene die op het lotnummer vermeld staat wint de prijs. U kunt meerdere loten kopen echter de persoonsgegevens die u op het lot zet zijn bindend. De loten zijn niet overdraagbaar.

Wettelijk mogen uitsluitend personen die 18 jaar of ouder zijn meedoen. U kunt voor bijvoorbeeld een zoon of dochter onder de 18 jaar geen lot kopen. De notaris doet een leeftijdscontrole. Is de winnaar toch jonger dan 18 jaar, dan vervalt de prijs onherroepelijk en wordt er opnieuw een lotnummer getrokken.

Spelregels Loterij Harlingen ten behoeve van Stichting Expeditieschip Willem Barentsz.

Doel loterij:

In Harlingen aan de Nieuwe Willemskade reconstrueren vrijwilligers het expeditieschip van Willem Barentsz. Met elkaar hebben ze hier al meer dan 25.500 manuren aan gewerkt. Het schip is nu voor 90% gereed. Eind 2018 zal het te water worden gelaten. Dan is er nog een jaar werk nodig voor de verdere afbouw, masten en tuigage. Met Harlingen als thuishaven zal het regelmatig het ruime sop kiezen. Om deze eindfase te kunnen realiseren organiseert de Stichting Expeditieschip Willem Barentsz een grote loterij. De opbrengst van de loterij komt, met aftrek van de kosten, volledig ten goede aan de Stichting Expeditieschip Willem Barentsz te Harlingen.

Toezicht, wetgeving en spelregels

a. Toezicht op de trekking wordt verzorgd door notaris mr. H.J Hettema van notariskantoor Jelsma Koelma uit Harlingen.b. Toezicht op de financiƫle opzet en afhandeling wordt uitgevoerd door registeraccountanstkantoor Bentacera, kantoor Leeuwarden. c. De loterij valt onder de wet op de kansspeelbelasting, de autoriteit heeft een vergunning verleend op 15 mei 2018, nummer 12622. Dit betekent o.a. dat het goede doel minimaal 50% van de opbrengst moet krijgen, anders vervalt van rechtswege de loterij.d. Nederlandse wet- en regelgeving is van toepassing (o.a. prijzen worden uitsluitend uitgereikt aan personen van 18 jaar en ouder).
e. Loten staan op naam. De winnaar van een getrokken lot is diegene, die op het lot vermeld staat. Op een lot kunnen meerdere prijzen vallen. Door het kopen van een lot gaat de deelnemer akkoord met alle spelregels.
f. De trekking vindt plaats op 15 November 2018. Winnaars krijgen via het opgegeven e-mailadres hiervan bericht. Als prijzen niet binnen een jaar na de trekking worden afgenomen of opgehaald, dan vervalt de prijs onherroepelijk aan de Stichting.
g. De geldende privacyregels worden in acht genomen. Twee maanden na de trekking worden alle computerbestanden gewist.

Huis- en spelregels
1. Iedereen van 18 jaar of ouder kan meedoen (zowel natuurlijke personen of rechtspersonen). Een deelnemer kan meerdere loten kopen. Ieder lot is uniek met een lotnummer, naam en adresgegevens. De deelnemer ontvangt zijn/haar lot op het opgegeven e-mailadres. Loten staan op de opgegeven naam en zijn niet overdraagbaar. Ieder lotnummer heeft gelijke kans. De notaris ontvangt een kopie van elke lot en een overzichtslijst. Niet volledig betaalde loten of loten met gestoneerde betalingen zijn ongeldig en worden uitgesloten.

2. Er worden maximaal 9999 loten uitgegeven. De loterij vervalt van rechtswege als de opbrengst voor de Stichting minder dan 50% is. Dit is afhankelijk van het aantal verkochte loten. Er moeten 8000 loten worden verkocht wil de trekking van rechtswge doorgang vinden. Als de loterij stopt, dan krijgen deelnemers hun volledige deelnamebedrag teruggestort, tenzij ze hebben aangegeven dat de Stichting Expeditieschip Willem Barentsz het gestorte bedrag mag behouden.

3. Het bestuur van Stichting Expeditieschip Willem Barentsz is ten allen tijde gerechtigd om de loterij bij onvoldoende opbrengst of om andere redenen af te lasten. Deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld via het door hen opgegeven e-mailadres, waarna de financiƫle afwikkeling volgt, zoals hierboven bij punt 2 is aangegeven.

4. Deelnemers gaan ermee akkoord dat prijzen zijn zoals ze zijn op het moment van de trekking.

5. De toezichthoudend notaris treedt op als bindend adviseur. De notaris is gerechtigd om bij de trekking en bepaling van het winnend lot, bij constatering van onregelmatigheden of bij veronderstelling hiervan, de trekking ongeldig te verklaren en onverwijld een nieuw trekking te doen plaatsvinden.

6. De jurische overdracht van de woning vindt in overleg met de winnaar plaats bij de notaris, de Stichting zorgt voor tijdige betaling van de koopsom en overdrachtsbelasting op de kwaliteitsrekening van de notaris.

7. Het bestuur van Stichting Expeditieschip Willem Barentsz is nimmer aansprakelijk voor ontstane vertragingen of fouten; noch door het internet, noch door de website, noch in het computersysteem, noch door het zoekraken van elektronsiche formulieren, noch bij de trekking, noch bij welke andere schade dan ook en/of gevolgen hiervan. Iedere aansprakelijkheid wordt hierbij uitdrukkelijk en volledig uitgesloten. Eveneens is schade door strafbare handelingen van derden uitgesloten, zoals hacken, diefstal enzovoorts.

8. De verschuldigde kansspelbelasting over de prijzen en overdrachtsbelasting van de woning worden door de Stichting voldaan. Overige belastingen zijn voor rekening van de prijswinnaar(s).

9. Aan de door de Stichting Expeditieschip Willem Barentsz gepubliceerde uitslagen, alsmede aan gedane druk-, zet en typfouten, kunnen geen rechten worden ontleend.

Stichting Expeditieschip Willem Barentsz
E-mail: info@dewillembarentsz.nl
Website: www.dewillembarentsz.nl
Facebook: vriendenvandewillem barentsz
Wij zijn een ANBI erkende stichting, ons ANBI nummer is: 8221.57.846 – K.v.K. nr.: 01178808